Εργαστηριακά

Πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις είτε οι βασικές-ρουτίνας (σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, χοληστερίνη, ουρικό κλπ) είτε πιο εξειδικευμένες.