Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση (αιμοκαθαρόμενοι ασθενείς) παρουσιάζουν συχνά αγγειακά προβλήματα. Τα triplex αγγείων είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στα άτομα αυτά αρχικά για τη χαρτογράφηση των αγγείων πριν από την επέμβαση για δημιουργία αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης (φιστουλας ή fistula), αλλά και μετέπειτα για να ελέγξουν την βατότητας της φιστουλας ή του μοσχεύματος με ικανοποιητική ακρίβεια.
Αν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν είναι πολύ σημαντική η σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση. Δεν απαιτείται συγκεκριμένη προετοιμασία του εξεταζόμενου.